088-269-0499 office@wearenurse.com

เราได้รับรางวัลใน งานตัดสินและมอบรางวัลผู้นำธุรกิจบริการสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจบริการไทยให้เติบโตแบบดิจิทัล

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกันยกระดับการพัฒนาธุรกิจบริการด้วยกิจกรรมการพัฒนาผู้นำธุรกิจสร้างสรรค์ หรือ REfuture (พลิกอนาคต) ด้วยการเตรียมความพร้อมและการเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจบริการ Digital SMEs พาลงมือทำอย่างแท้จริง โดยภายในงานได้มีการประกาศรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่พัฒนาธุรกิจบริการสร้างสรรค์ ที่ผ่านการคัดเลือกและพัฒนาจนได้ผู้ที่มีโมเดลธุรกิจยอดเยี่ยม จำนวน 13 ราย รวมทั้งจัดแสดงผลงานทางธุรกิจที่พัฒนาแล้วอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้แนวคิดการพลิกธุรกิจแบบ REconomy คือ การใช้ทรัพยากรทางธุรกิจที่มีอยู่อย่างจำกัดมาเพิ่มมูลค่าให้แข่งขันได้ในรูปแบบธุรกิจดิจิทัล สามารถทำกำไรได้ในระยะสั้น เหมาะกับธุรกิจ SMEs ที่ไม่ต้องการแข่งขันด้านราคา ด้วยแนวคิดนี้จึงทำให้สามารถพัฒนาธุรกิจได้หลากหลายมิติ อีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจาก MVP (Minimal Viable Product) ที่ถูกออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ทำให้ธุรกิจมีความแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆในตลาดได้อีกด้วย

We’re Nurse Team