088-269-0499 office@wearenurse.com

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงอายุเต็มรูปแบบ ด้วยประสบการณ์ในงานบริการสุขภาพมากกว่า 13 ปีของ บริษัท วีอาร์เนิร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราได้ศึกษาด้านการดูแลผู้สูงอายุสำรวจตลาดสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุ อุตสาหกรรมสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทยแลและบริการให้คำปรึกษาดังนี้

พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

  • กฎกระทรวงกำหนดให้กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2563
  • กำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2563
  • กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563

มาตรการควบคุม Covid-19
บุคลากรสำคัญในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ

  • ผู้ประกอบการ / ผู้ดำเนินการ
  • ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
  • พนักงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อขออนุญาตดำเนินกิจการดูแลผู้สูงอายุ

  • การออกแบบ ก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อให้พร้อมยื่นใบขออนุญาตประกอบกิจการ
  • กระบวนการยื่นขออนุญาตเพื่อเป็นผู้ประกอบการกิจการดูแลผู้สูงอายุ
We’re Nurse Team